ข้อมูลวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องาน ธุรกิจ (BC10201)

รหัสวิชา BC10201
ชื่อวิชา การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องาน ธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(คอม 17411)
ลงเรียน 33
ชื่ออาจารย์ อ.ฐาปนี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY1NzUwNTI1Mzg2?cjc=uir62yq
Facebook https://www.facebook.com/ThapaneeKoki24/
อื่นๆ นศ Inbox ติดต่อได้ 8.00-18.00
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล