ข้อมูลวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจด ้วยคอมพิวเตอร์ (BC10104)

รหัสวิชา BC10104
ชื่อวิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจด ้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(คอม 17404)
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ อ.ฐาปนี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY1NzUwNTE3NDcx?cjc=ndg6etm
Facebook https://www.facebook.com/ThapaneeKoki24/
อื่นๆ นศ Inbox ติดต่อได้ 8.00-18.00
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล