ข้อมูลวิชา โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบส ารสนเทศทางธุรกิจ (BC10103)

รหัสวิชา BC10103
ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบส ารสนเทศทางธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(คอม 17305)
ลงเรียน 26
ชื่ออาจารย์ อ.เสกศิลป์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY1NzU5OTkzNjc0?cjc=djwk5sk
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล