ข้อมูลวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ (BC10102)

รหัสวิชา BC10102
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(คอม 17307)
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.สาวิตรี
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY1NzU3MDY4NDk0?cjc=wvl2l6k
Facebook https://www.facebook.com/ajarn.sawitree/
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล