ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอ บการธุรกิจ (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอ บการธุรกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(คอม 17307)
ลงเรียน 46
ชื่ออาจารย์ อ.ชนาภา
Google Classroom รหัสห้องเรียน o42xyo7 หรือ ลิงค์ https://classroom.google.com/c/MzY2MTEwNTE4NjM2?cjc=o42xyo7
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล