ข้อมูลวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดกา ร (BC10101)

รหัสวิชา BC10101
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดกา ร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-17.00(คอม 17307)
ลงเรียน 17
ชื่ออาจารย์ อ.ชนาภา
Google Classroom รหัสห้องเรียน uxpx3t5 หรือตามลิงค์ https://classroom.google.com/c/MzY2MTA5Nzc4MTY1?cjc=uxpx3t5
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล