ข้อมูลวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน (AC90405)

รหัสวิชา AC90405
ชื่อวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.ประนมพร:ส.17.00-19.00(336),อ.มนันญา:ส.19.00-21.00(336)
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร,อ.มนันญา
Google Classroom fjvdcb4
Facebook -
อื่นๆ Line Group สัมมนาบัญชีการเงิน ในการติดต่อนักศึกษา ,094-282-2522
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล