ข้อมูลวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี (AC90401)

รหัสวิชา AC90401
ชื่อวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี
หน่วยกิต 1(0-3-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-16.00(336)
ลงเรียน 20
ชื่ออาจารย์ อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน : 4ms2qbw
Facebook -
อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ 095-1983298
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล