ข้อมูลวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญ ชี (AC80403)

รหัสวิชา AC80403
ชื่อวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญ ชี
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.ดร.รชต:อา.10.00-12.00(333(คอมฯบัญชี)),ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.8.00-10.00(333(คอมฯบัญชี))
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ
Google Classroom รหัสของชั้นเรียน : iungoxm
Facebook https://www.facebook.com/groups/931407977403443
อื่นๆ Line Group : วิจัยภาคพิเศษ1/2564 เบอร์โทร : 0826058088
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล