ข้อมูลวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (AC80401)

รหัสวิชา AC80401
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.ดร.ชนัญฎา:ส.13.00-15.00(336),ผศ.ปิญะธิดา:ส.15.00-17.00(336)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ชนัญฎา,ผศ.ปิญะธิดา
Google Classroom x7cwbk7
Facebook
อื่นๆ 081-7081818
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล