ข้อมูลวิชา การภาษีอากร 1 (AC50201)

รหัสวิชา AC50201
ชื่อวิชา การภาษีอากร 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-17.00(2302)
ลงเรียน 67
ชื่ออาจารย์ ผศ.ขนิษฐา
Google Classroom j57ugy3
Facebook https://www.facebook.com/khanidta.saksureemongkol
อื่นๆ โทร 080-0072475
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล