ข้อมูลวิชา การสอบบัญชี 2 (AC40404)

รหัสวิชา AC40404
ชื่อวิชา การสอบบัญชี 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.ดร.ชนัญฎา:ส.10.00-12.00(2302),ผศ.เบญญาภา:ส.8.00-10.00(2302)
ลงเรียน 26
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ชนัญฎา,ผศ.เบญญาภา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล