ข้อมูลวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน (AC40301)

รหัสวิชา AC40301
ชื่อวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.13.00-16.00(2301)
ลงเรียน 23
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร
Google Classroom h7m52yy
Facebook ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/auhezeccdg
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล