ข้อมูลวิชา การบัญชีต้นทุน 2 (AC30202)

รหัสวิชา AC30202
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.17.00-21.00(2302)
ลงเรียน 77
ชื่ออาจารย์ ผศ.อรชุมา
Google Classroom ctoe3pf
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล