ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นต้น (AC20101)

รหัสวิชา AC20101
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ผศ.วันวิสา:ส.19.00-21.00(2101),ผศ.ขนิษฐา:ส.17.00-19.00(2101)
ลงเรียน 62
ชื่ออาจารย์ ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี,ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6dl9_RSu-kFSpzWlTOppZMi076qO3kHQzyUASQ-e7SM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0257ae2-b249-4e6c-ae6a-bab5d24e0cfd&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล