ข้อมูลวิชา การบัญชีการเงิน (AC10101)

รหัสวิชา AC10101
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อา.13.00-17.00(2201)
ลงเรียน 54
ชื่ออาจารย์ อ.ธวัลรัตน์
Google Classroom รหัสของชั้นเรียน ndwhscb
Facebook
อื่นๆ ID Line 0897122400
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล