ข้อมูลวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน (AC90405)

รหัสวิชา AC90405
ชื่อวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(333(คอมฯบัญชี))
ลงเรียน 34
ชื่ออาจารย์ อ.มนันญา
Google Classroom qu7chgn
Facebook -
อื่นๆ Line Group สัมมนาบัญชีการเงิน ในการติดต่อนักศึกษา ,094-282-2522
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล