ข้อมูลวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน (AC90405)

รหัสวิชา AC90405
ชื่อวิชา สัมมนาการบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(333(คอมฯบัญชี))
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ชนัญฎา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล