ข้อมูลวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี (AC90401)

รหัสวิชา AC90401
ชื่อวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี
หน่วยกิต 1(0-3-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.9.00-12.00(2302) (หมู่3และ4)
ลงเรียน 45
ชื่ออาจารย์ ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน
Google Classroom รหัสเข้าเรียน : 6f7sw75
Facebook -
อื่นๆ Line Group : เตรียมฝึก 1/2564 (หมู่ 3,4) เบอร์โทร : 0826058088
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล