ข้อมูลวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี (AC90401)

รหัสวิชา AC90401
ชื่อวิชา เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี
หน่วยกิต 1(0-3-0)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(2101)
ลงเรียน 40
ชื่ออาจารย์ อ.มนันญา
Google Classroom gef2apv
Facebook -
อื่นๆ Line Group วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ ในการติดต่อนักศึกษา ,094-282-2522
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล