ข้อมูลวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (AC80401)

รหัสวิชา AC80401
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(2302)
ลงเรียน 5
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปิญะธิดา
Google Classroom wcffhxz
Facebook
อื่นๆ 081-7081818
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล