ข้อมูลวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (AC80401)

รหัสวิชา AC80401
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(345)
ลงเรียน 44
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปิญะธิดา
Google Classroom tnixriv
Facebook
อื่นๆ 081-7081818
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล