ข้อมูลวิชา การบัญชีเฉพาะกิจ (AC70303)

รหัสวิชา AC70303
ชื่อวิชา การบัญชีเฉพาะกิจ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(337)
ลงเรียน 32
ชื่ออาจารย์ อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน : abs2vic
Facebook -
อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ 095-1983298
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล