ข้อมูลวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AC60302)

รหัสวิชา AC60302
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(คอม 17307)
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ อ.มนันญา
Google Classroom faluugo
Facebook -
อื่นๆ Line Group ระบบสารเทศทางการบัญชีในการติดต่อนักศึกษา ,094-282-2522
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล