ข้อมูลวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี (AC60301)

รหัสวิชา AC60301
ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(คอม 17307)
ลงเรียน 45
ชื่ออาจารย์ อ.ธวัลรัตน์
Google Classroom รหัสของชั้นเรียน 7t5nzc3
Facebook
อื่นๆ ID Line 0897122400
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล