ข้อมูลวิชา การภาษีอากร 2 (AC50302)

รหัสวิชา AC50302
ชื่อวิชา การภาษีอากร 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(2202)
ลงเรียน 6
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา
Google Classroom yokgr5r
Facebook
อื่นๆ https://noosurisa.my.webex.com/meet/noo_surisa
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล