ข้อมูลวิชา การสอบบัญชี 1 (AC40402)

รหัสวิชา AC40402
ชื่อวิชา การสอบบัญชี 1
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-16.00(334)
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ ผศ.ปิญะธิดา
Google Classroom i6itue4
Facebook
อื่นๆ 081-7081818
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล