ข้อมูลวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน (AC40301)

รหัสวิชา AC40301
ชื่อวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(2302)
ลงเรียน 40
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร
Google Classroom xkjpuk4
Facebook
อื่นๆ ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/fijospc665
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล