ข้อมูลวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน (AC40301)

รหัสวิชา AC40301
ชื่อวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(337)
ลงเรียน 34
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร
Google Classroom 7q3vppo
Facebook
อื่นๆ ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/d7d3zbd4cy
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล