ข้อมูลวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน (AC40301)

รหัสวิชา AC40301
ชื่อวิชา การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-16.00(344)
ลงเรียน 44
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร
Google Classroom djplnhg
Facebook
อื่นๆ ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/f53em7rq65
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล