ข้อมูลวิชา การบัญชีต้นทุน 2 (AC30202)

รหัสวิชา AC30202
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(2301)
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน
Google Classroom ลิงค์: https://meet.google.com/lookup/drumdjkgg7 (รหัส : 6gko2rb)
Facebook -
อื่นๆ Line Group : ต้นทุน2_1/2564 เบอร์โทร : 0826058088
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล