ข้อมูลวิชา การบัญชีต้นทุน 1 (AC30201)

รหัสวิชา AC30201
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(2102)
ลงเรียน 34
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.รชต
Google Classroom zf4aa2n
Facebook https://www.facebook.com/groups/1245103919274654
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล