ข้อมูลวิชา การบัญชีต้นทุน 1 (AC30201)

รหัสวิชา AC30201
ชื่อวิชา การบัญชีต้นทุน 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(2201)
ลงเรียน 49
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา
Google Classroom a7vluen
Facebook
อื่นๆ https://noosurisa.my.webex.com/meet/noo_surisa
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล