ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นสูง 1 (AC20304)

รหัสวิชา AC20304
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2301)
ลงเรียน 53
ชื่ออาจารย์ ผศ.ดร.ชนัญฎา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล