ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นสูง 1 (AC20304)

รหัสวิชา AC20304
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.8.00-12.00(2301)
ลงเรียน 34
ชื่ออาจารย์ ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8VYtl5SqVUCDK-FlMqLKYBC7K0p0XysvJNQMRo4LQIk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c623307c-5707-42db-ba9e-f08a391ed133&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล