ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นสูง 1 (AC20304)

รหัสวิชา AC20304
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นสูง 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(346)
ลงเรียน 49
ชื่ออาจารย์ ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3NdBlukzuX2kmAuOyVUB6DomvfI7rc9m1d2PFfI-8001%40thread.tacv2/conversations?groupId=da36c889-ecd1-4615-bcc5-649b9499c3af&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล