ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 (AC20203)

รหัสวิชา AC20203
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(345)
ลงเรียน 45
ชื่ออาจารย์ ผศ.อรชุมา
Google Classroom ozynjli
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล