ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2 (AC20203)

รหัสวิชา AC20203
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นกลาง 2
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2101)
ลงเรียน 47
ชื่ออาจารย์ ผศ.อรชุมา
Google Classroom jyzmogt
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล