ข้อมูลวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1 (AC20102)

รหัสวิชา AC20102
ชื่อวิชา การบัญชีชั้นกลาง 1
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(336)
ลงเรียน 28
ชื่ออาจารย์ ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKLxiDZoA0hd2lVlqty2g4W-oQP83aJ_YvEPkY2m7Zek1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2f85676e-2d02-40b5-a334-4fb8fce47a88&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล