ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นต้น (AC20101)

รหัสวิชา AC20101
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2302)
ลงเรียน 0
ชื่ออาจารย์ ผศ.ขนิษฐา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล