ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นต้น (AC20101)

รหัสวิชา AC20101
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2302)
ลงเรียน 48
ชื่ออาจารย์ ผศ.ขนิษฐา
Google Classroom lmojkwu
Facebook https://www.facebook.com/khanidta.saksureemongkol
อื่นๆ โทร 080-0072475
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล