ข้อมูลวิชา การบัญชีขั้นต้น (AC20101)

รหัสวิชา AC20101
ชื่อวิชา การบัญชีขั้นต้น
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-17.00(324)
ลงเรียน 49
ชื่ออาจารย์ ผศ.ขนิษฐา
Google Classroom s4qqn4h
Facebook https://www.facebook.com/khanidta.saksureemongkol
อื่นๆ โทร 080-0072475
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล