ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (AC10301)

รหัสวิชา AC10301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.13.00-17.00(2301)
ลงเรียน 40
ชื่ออาจารย์ อ.กัญญา
Google Classroom vdy3qon
Facebook Ajarn Kanya
อื่นๆ https://classroom.google.com/c/MzYwODkxMzE1MjU4?cjc=vdy3qon
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล