ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (AC10301)

รหัสวิชา AC10301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.16.00-20.00(2101)
ลงเรียน 16
ชื่ออาจารย์ อ.กัญญา
Google Classroom b4gqec7
Facebook Ajarn Kanya
อื่นๆ https://classroom.google.com/c/MzY2MDE3MTEwODcz?cjc=b4gqec7
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล