ข้อมูลวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (AC10301)

รหัสวิชา AC10301
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(2101)
ลงเรียน 42
ชื่ออาจารย์ อ.กัญญา
Google Classroom 7go4zq7
Facebook Ajarn Kanya
อื่นๆ https://classroom.google.com/c/MzY2MDE0MTMwNDA3?cjc=7go4zq7
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล