ข้อมูลวิชา การเงินและการบริหารการเงิน (AC10203)

รหัสวิชา AC10203
ชื่อวิชา การเงินและการบริหารการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(324)
ลงเรียน 51
ชื่ออาจารย์ อ.สุพจน์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล