ข้อมูลวิชา การบัญชีการเงิน (AC10101)

รหัสวิชา AC10101
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.8.00-12.00(2202)
ลงเรียน 46
ชื่ออาจารย์ ผศ.ประนมพร
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน xmvlu2d
Facebook
อื่นๆ ลิงก์ Meet https://meet.google.com/lookup/bfc6le2b6x
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล