ข้อมูลวิชา การบัญชีการเงิน (AC10101)

รหัสวิชา AC10101
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-17.00(2201)
ลงเรียน 40
ชื่ออาจารย์ อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง
Google Classroom รหัสเข้าชั้นเรียน : v4ik7lq
Facebook -
อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ 095-1983298
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล