ข้อมูลวิชา การบัญชีการเงิน (AC10101)

รหัสวิชา AC10101
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.8.00-12.00(2202)
ลงเรียน 48
ชื่ออาจารย์ ผศ.สุริสา
Google Classroom rarhvgx
Facebook
อื่นๆ https://noosurisa.my.webex.com/meet/noo_surisa
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล