ข้อมูลวิชา การบัญชีการเงิน (AC10101)

รหัสวิชา AC10101
ชื่อวิชา การบัญชีการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน อ.ธวัลรัตน์:พ.18.00-20.00(2102),ผศ.อรชุมา:พ.17.00-18.00(2102),ผศ.ขนิษฐา:พ.16.00-17.00(2102)
ลงเรียน 47
ชื่ออาจารย์ ผศ.อรชุมา,อ.ธวัลรัตน์,ผศ.ขนิษฐา
Google Classroom iq4imwh
Facebook https://www.facebook.com/khanidta.saksureemongkol(ผศ.ขนิษฐา)
อื่นๆ ผศ.ขนิษฐา โทร 080-0072475
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล